subhead.gif
 

สวัสดีครับทุกท่าน


     บริษัทของเราทำงานด้วยประสบการณ์ และความรู้ความชำนาญที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลานาน เช่น การผลิตเครื่อง washing machine ในประเทศญี่ปุ่นมีการผลิตมาเป็นเวลานานหลายปี และจุดนี้เองที่เป็นก้าวแรกในการพัฒนาไปสู่เครื่องจักรต่าง ๆ ทั่วโลก การบริหารจัดการของบริษัทเป็นความร่วมมือระหว่าง ญี่ปุ่น ไทย จีน โดยสินค้าและการบริการต่าง ๆ มีการพัฒนามาจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ธุรกิจของเราใช้แนวคิดทางวิศวกรรมและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก โดยจะทำงานใกล้ชิดลูกค้ามากที่สุด เราใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีการปรับปรุงคุณภาพ, การปรับปรุงโรงงาน , และการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตาม ผมจะรับฟังทุก ความเห็นของลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต

     Mr.Takanobu Uchino : Managing Director ได้กล่าวว่า เป้าหมายของเราถือว่า "ลูกค้า คือ หัวใจของธุรกิจ" บริษัท ฯ จึงคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า เป็นหลักและจะพัฒนาทุกกิจกรรมของบริษัท ฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า

     บริษัท ฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องล้างชิ้นงาน ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยทำการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยในการผลิต ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของตลาด

     นอกจากนี้ เรายังใส่ใจถึงการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการบริการก่อนการขายและการบริการ หลังการขาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย

บริษัท ฯ ขอขอบพระคุณสำหรับทุกความเห็นอันเป็นการตอบรับที่ดีเสมอมา


 
Company   |   Product   |   Client   |   Bussiness Contents   |   Factory   |   Our Message   |   FAQs   |   Contact Us   |